O nás

Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s..

Sdružení organizací destinačního managementu je dobrovolným sdružením členů s cílem hájit a prosazovat společné zájmy členů spolku za účelem podpory a rozvoje udržitelného cestovního ruchu v turistických oblastech České republiky.

Spolek je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Spolek nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí chránit jeho členská práva i oprávněné zájmy.  

Spolek je ustanoven ve veřejném zájmu a jeho posláním je přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha a hospodárně využívat své jmění k veřejně prospěšnému účelu. Účelem spolku je zejména zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže a prosazování společných zájmů členů v cestovním ruchu.

Hlavní činností spolku je:

a/ prosazování systému uspořádání cestovního ruchu v ČR, jehož základem jsou tradiční a přirozené turistické oblasti

b/ iniciování a navrhování stabilního systému finanční podpory organizací destinačních managementů v přirozených turistických oblastech od krajů a státu v návaznosti na národní certifikaci

c/ prosazovat změnu financování organizací destinačních managementů turistických oblastí (dále jen „DMO TO“) ze státního a krajských rozpočtů v návaznosti na národní certifikaci a certifikaci v rámci Českého systému kvality služeb (dále jen „ČSKS).

d/ prosazovat změny systému certifikace organizací destinačních managementů s cílem jeho zjednodušení a zefektivnění.

e/ hájit zájmy přirozených turistických oblastí a jejich certifikovaných lokálních a oblastních destinačních managementů.

f/ rozvíjet tradiční turistické oblasti v souladu s představami turistů a návštěvníků napříč administrativními uspořádáními vyšších územně správních celků.

g/ podílet se na tvorbě a schvalování strategických dokumentů týkajících se cestovního ruchu v ČR, a to jako významný partner krajů a státu

h/navrhovat a spolupůsobit při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a turistiky,

i/ vyjadřování se k navrhovaným strategickým dokumentům, předpisům a normám z oblasti cestovního ruchu v ČR

j/ podporovat dobré jméno, úroveň a kvalitu cestovního ruchu v ČR

k/ bojovat proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v ČR

l/ vyjadřovat se z odborného hlediska k otázkám spojených se stavem a rozvojem cestovního ruchu v turistických oblastech ČR, vč. zajišťování informační a odborné konzultační činnosti

m/zajišťovat společnou propagaci, práci s veřejností a se sdělovacími prostředky

n/zastupovat členy ve vztahu k profesním sdružením aj. organizacím, které poskytují služby související s cestovním ruchem

o/podporovat setkávání a vzdělávání organizací destinačních managementů ČR

p/provádět osvětovou činnost nebo jiné aktivity zaměřené k podpoře cestovního ruchu.

q/podporovat a šířit tradice v jednotlivých turistických oblastech ČR za účelem zvýšení cestovního ruchu.

Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejímž účelem bude podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití majetku spolku. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku lze použít pouze pro činnost spolku včetně správy spolku.

Předmět činnosti:

– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Orgány spolku jsou: 

a/ členská schůze

b/ správní rada – kolektivní statutární orgán  

c/ kontrolní výbor

Vizitky