ČLENSKÁ SCHŮZE

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze složená ze všech členů spolku, která se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Členskou schůzi svolává statutární orgán - předseda správní rady, pokud zákon nestanoví jinak. V případě, že o její svolání požádá 1/3 všech členů spolku, koná se do 14 dnů od písemného doručení takového podnětu mimořádná členská schůze. V žádosti musí být uveden návrh pořadu členské schůze.

Do působnosti členské schůze patří:

a/ měnit stanovy spolku

b/ rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti spolku

c/ rozhodovat o přijetí čestných členů spolku

j/ rozhodovat o vyloučení členů spolku, kteří porušili závažným způsobem stanovy

d/ volit a odvolávat členy správní rady

e/ rozhodovat o výši odměn členů správní rady

h/ stanovovat výši ročního členského příspěvku

f/ projednávat zprávu o činnosti a hospodaření spolku

g/ schvalovat roční účetní závěrku spolku

i/ rozhodovat o zániku spolku

j/ další záležitosti týkající se spolku a jeho činnosti, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti členské schůze.