KONTROLNÍ VÝBOR

Členem kontrolního výboru může být pouze osoba starší 18 let, bezúhonná, způsobilá k právním úkonům. Kontrolní výbor může, pokud počet volených členů kontrolního výboru neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze.

Kontrolní výbor má 3 členy volené členskou schůzí. Ze svého středu volí kontrolní výbor předsedu kontrolního výboru. První členy kontrolního výboru volí ustavující schůze. Předseda kontrolního výboru má právo účastnit se zasedání správní rady.

Kontrolní výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Z každého zasedání kontrolního výboru musí být pořízen zápis tak, aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak konkrétně byly rozhodnuty. Zápis podepisuje předseda kontrolního výboru a zapisovatel. Kontrolní výbor rozhoduje usnesením. 

Jednání kontrolního výboru řídí předseda kontrolního výboru, nebo v jeho nepřítomnosti pověřený člen kontrolního výboru. K rozhodnutí kontrolního výboru je potřeba souhlasu 2/3 přítomných členů kontrolního výboru. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního výboru rovné.  

Volební období kontrolního výboru jsou tři roky. Mandát členů kontrolního výboru zaniká dnem zvolení nového člena kontrolního výboru členskou schůzí, pokud dále není stanoveno jinak. Zvolení za člena kontrolního výboru může být opakované.  

Kontrolní výbor zejména:

a/ dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny, vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy

b/ upozorňuje statutární orgán na nedostatky

c/ má právo nahlížet do dokladů spolku

d/ má právo požadovat od členů správní rady vysvětlení k jednotlivým záležitostem

e/ má právo požadovat od zaměstnanců sekretariátu vysvětlení k jednotlivým záležitostem

f/ má právo podat podnět předsedovi správní rady ke svolání členské schůze

g/ má právo kontrolovat, zda jsou řádně vedeny účetní záznamy spolku v souladu se skutečností

h/ předkládat členské schůzi zprávu o své kontrolní činnosti.

SLOŽENÍ KONTROLNÍ KOMISE

PŘEDSEDA

  • Milan Brandejs

ČLENOVÉ

  • Ing. Pavla Mullerová
  • Mgr. Markéta Venclová

Vizitky