SPRÁVNÍ RADA

Správní rada spolku je statutárním a výkonným orgánem, který působí v době mezi členskými schůzemi, a který zabezpečuje plnění úkolů spolku. Členem správní rady může být pouze osoba starší 18 let, bezúhonná, způsobilá k právním úkonům. Správní rada může, pokud počet volených členů správní rady neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze. Členové správní rady mohou kooptovat maximálně 3 členy.

Správní rada má 7 členů volených členskou schůzí. Ze svého středu volí správní rada předsedu správní rady a 2 místopředsedy správní rady. První členy správní rady volí ustavující schůze.  

Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Z každého zasedání správní rady musí být pořízen zápis tak, aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak konkrétně byly rozhodnuty. Zápis podepisuje předseda správní rady a zapisovatel a ověřovatel zápisu. Správní rada rozhoduje usnesením.

Volební období správní rady jsou tři roky. Mandát členů správní rady zaniká dnem zvolení nového člena správní rady členskou schůzí, pokud dále není stanoveno jinak. Zvolení za člena správní rady může být opakované.  

Správní rada zejména:

a/ zabezpečuje plnění usnesení členské schůze

b/ zabezpečuje naplňování účelu spolku

c/ organizuje a řídí veškerou hospodářskou činnost spolku

d/ provádí přípravu a realizaci projektů

e/ provádí osvětovou, propagační, reklamní a reprezentační činnost spolku

f/ připravuje všechny podklady na členskou schůzi, zejména účetní závěrku a rozpočet

g/ informuje členskou schůzi o činnosti správní rady za uplynulý kalendářní rok

h/ rozhoduje o dispozici s prostředky spolku

i/ rozhoduje o nabývání a pozbývání majetku spolku

j/ rozhoduje o přijetí nových členů spolku

k/ rozhoduje o zřízení sekretariátu a jeho chod

l/ jmenuje a odvolává organizačního pracovníka sekretariátu na návrh předsedy nebo člena správní rady

m/ rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze.

SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY

PŘEDSEDA

  • Mgr. Tomáš Rak, MBA

MÍSTOPŘEDSEDA

  • Mgr. Lenka Durďáková
  • Ing. Štěpánka Barešová

ČLENOVÉ

  • Jaroslav Krejčí
  • Mgr. Lukáš Pichlík
  • Ing. Daniela Manďáková
  • Jan Machovský
Vizitky